Historia związku

W roku 1996 została powołana do życia Spółka „córka” Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A – Nadwiślańska Spółka Energetyczna spółka z o.o.

Stała się ona właścicielem majątku kotłowni wchodzących w skład kopalń: „Brzeszcze”, „Czeczott”, „Janina”, „Piast”, „Silesia” i „Ziemowit” będących składowymi NSW S.A. Jednakże NSE była tylko organem właścicielskim, który oprócz pracowników administracji nie miał w swoim składzie załóg obsługujących ten majątek. Obsługą kotłowni będących własnością NSE zajmowały się spółki pracownicze wydzielone wcześniej z oddziałów kotłowni kopalń NSW S.A. a to Spółka „Wolter” na K.W.K. „Czeczott”, Spółka „Jaraj” na K.W.K „Ziemowit”, Spółka „Jakor” na K.W.K. „Janina”, Spółka „Ekoterm” na K.W.K. „Piast”, Spółka „Ciepłownia Dziedzice” na K.W.K „Silesia”oraz oddział kotłowo – sprężarkowy na K.W.K. „Brzeszcze”. Dopiero w sierpniu roku 1998 Nadwiślańska Spółka Energetyczna zaczęła obsadzanie kotłowni własnymi załogami z których pierwszą była część załogi oddziału kotłowo – sprężarkowego K.W.K. „Brzeszcze” nazwaną w NSE Zakład Ciepłowniczy nr 1 – Brzeszcze. Właśnie tej załodze przypadła rola założenia Zakładowej Organizacji Związkowej. Wkrótce po przejściu do NSE , 27.08.1998r. grupa inicjatywna w skład której weszli:

 • Bajorek Andrzej, Baluś Józef, Ciszczoń Andrzej, Danek Marek,Drewniak Jerzy, Gierek Dariusz, Goc Jacek, Hajder Piotr, Janiga Jan,Jaromin Zdzisław, Kolasa Janusz, Kupczak Sławomir, Magiera Andrzej,Nycz Adam, Pochopień Wojciech, Pocielaj Adam, Szulikowski Wiesław,

podjęła uchwałę o założeniu Tymczasowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o.o. w Bieruniu. Grupa wyłoniła również tymczasowe władze związku, w skład których weszli:

 • Ciszczoń Andrzej, Gierek Dariusz, Goc Jacek, Hajder Piotr, Magiera Andrzej, Pochopień Wojciech oraz Pocielaj Adam p.o. przewodniczącego Tymczasowej Organizacji Związkowej.

Osobom tym powierzono organizację związku do czasu wyboru zakładowych władz związkowych. Niezwłocznie zostały wysłane wszelkie potrzebne dokumenty do Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” i w dniu 31.08.1998r została zarejestrowana pod nr 704 Tymczasowa Komisja Zakładowa Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o. w Bieruniu. Tu trzeba nadmienić, że wszelkiej pomocy przy organizacji struktury związku udzieliła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze” za co niniejszym KZ NSZZ „Solidarność” przy Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej składa serdeczne podziękowanie naszym przyjaciołom z KWK „Brzeszcze”.

Na skutek energicznych działań Komisji Tymczasowej w dniu 26.10.1998r odbyły się wybory przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej zaś w dniu 28.10.1998r. wybory Komisji Zakładowej i Komisji Rewizyjnej. Członkami władz związkowych wybrani zostali:

 • Przewodniczący Komisji Zakładowej – Pocielaj Adam,
 • Komisja Zakładowa w składzie: Ciszczoń Andrzej – z-ca Przewodniczącego, Goc Jacek – sekretarz, Gierek Dariusz – skarbnik,Pochopień Wojciech – członek prezydium, Magiera Andrzej – członek KZ, Stanclik Ignacy – członek KZ, Mąsior Grzegorz – członek KZ,Hajder Piotr – członek KZ.

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Danek Marek, Jura Marek, Foks Joanna.

Kadencja 1998 – 2002 to okres bardzo wytężonej pracy Komisji Zakładowej. Kontynuowane przeobrażenia oblicza spółki a mianowicie przejęcia pracowników ze spółek „Ciepłownia Dziedzice”, „Jaraj”, „Jakor” w 1999roku oraz planowane na początek roku 2000 przejęcie pracowników spółki „Wolter” wymuszają zmiany organizacyjne KZ spowodowane przypływem nowych członków związku którzy muszą mieć możliwość mówienia o swoich problemach. Obecna struktura NSE to ZC-1 Brzeszcze, ZC-2 Czeczott, ZC-3 Janina, ZC-5 Silesia i ZC-6 Ziemowit. Przeprowadzane więc są wybory oddziałowych władz związku, którym KZ przyznaje prawo głosu przy podejmowaniu decyzji , ale nade wszystko wymusza to podjęcie negocjacji Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy, który ujednolicił by przepisy i regulaminy obowiązujące w spółce.

Przy udziale prawnika z Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Komisja Zakładowa podejmuje negocjacje z Zarządem NSE w sprawie ZUZP, które doprowadzają w dniu 20.12.1999 roku do podpisania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Z dniem 31.12.1999r zostaje on zarejestrowany, a wchodzi w życie od 1.01.2000r. Bieżąca działalność to przede wszystkim powołanie Komisji Socjalnej, Komisji Pojednawczej, oraz funkcji Społecznego Inspektora Pracy, która to funkcja w miarę dochodzenia nowych załóg również musiała przejść reorganizację.

W maju 2000r dotychczasowy właściciel Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej a więc NSW S.A. wystawia NSE na sprzedaż.Komisja Zakładowa bierze aktywny udział w toczących się rozmowach i negocjacjach w których to od samego początku zapewniła sobie udział we wszelki możliwy sposób starając się zabezpieczyć interesy pracowników NSE. Rozmowy w Ministerstwie Skarbu, rozmowy z zarządem NSW S.A., uczestnictwo w negocjacjach z ewentualnymi nowymi właścicielami to widomy przykład aktywności Organizacji Związkowej w tej dziedzinie.

Wszelkie jednak próby sprzedaży NSE nie przynoszą rezultatu oprócz jednego: nowym właścicielem spółki staje się Skarb Państwa. Inny aspekt działalności Komisji Zakładowej to negocjacje płacowe z Zarządem Spółki toczone zresztą ze zmiennym szczęściem, zabezpieczenie dla nowo utworzonego oddziału Remontowo-Inwestycyjnego a wyodrębnionego z załogi spółki, jak również utarczki spowodowane chęciami Zarządu NSE do redukcji zatrudnienia. Te ostatnie toczone wszakże z większym szczęściem niż płacowe. W sumie jest to okres bardzo owocny ale też bardzo burzliwy w historii Zakładowej Organizacji Związkowej Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej zakończony rezygnacją z pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji Zakładowej najpierw w dniu 29.05.2000r. nie przyjętą przez Komisję Zakładową, wreszcie definitywną rezygnacją złożoną na posiedzeniu KZ w dniu 23.11.2001 roku. Jako że w 2002 roku kończyła się kadencja Komisji Zakładowej postanowiła ona nie przeprowadzać wcześniejszych wyborów a wyznaczyć je w najkrótszym terminie wyznaczonym przez Komisję Krajową. Stan członków związku na koniec pierwszej kadencji KZ to 156 pracowników co stanowiło przeszło 50% załogi NSE.

Wybory nowych władz Zakładowej Organizacji Związkowej przeprowadzone już według nowej ordynacji wyborczej, uwzględniającej zmiany w strukturze macierzystego zakładu pracy zostały przeprowadzone w dniu 8.02.2002 roku. Na Przewodniczącego Komisji Zakładowej wybrano Stanclika Ignacego zaś skład Komisji Zakładowej postanowiono rozszerzyć do 18 osób w skład której weszli:

 • Mieszczak Tadeusz, Puto Benedykt, Wolak Jerzy, Lubski Jan,Wojtunik Bożena, Żoch Krzysztof, Pochopień Wojciech, Sularz,Januszak Andrzej, Georgiew Marin, Nycz Adam, Pawlik Andrzej,Brzuchalski Jan, Jaromin Zdzisław, Drozd, Nawrocki Rafał, Gil Zygmunt, Waliczek.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Ciszczoń Andrzej, Jafernik,Lewandowski Marek.

Tak duży skład Komisji Zakładowej w zamiarach miał uczynić Komisję Zakładową bardziej reprezentatywną, lecz wybór prezydium doprowadził do faktycznego jedynowładztwa w Związku, co stało się przyczyną złego jego postrzegania a w konsekwencji do odejścia ze związku wielu członków. Dorobek tej kadencji to zmiana lokalu związkowego ( nominalna ), i wypracowanie szkicowego projektu pakietu socjalnego dla pracowników jako że Skarb Państwa wystawił Spółkę na sprzedaż. Stan członków na koniec kadencji to 109 pracowników. Kadencja tej Komisji Zakładowej zakończyła się w dniu 19.01.2006r.

Nowo wybrane władze na kadencję 2006-2010 to:

 • Żoch Krzysztof jako Przewodniczący Komisji Zakładowej
 • oraz członkowie KZ: Lipiak Wiesław – z-ca Przewodniczącego / w dniu 23.01.2007 kolega Lipiak złożył rezygnację z funcji pozostając członkiem KZ, jego następcą wybrany został kolega Dariusz Gierek/ , Nawrocki Rafał – skarbnik, Pocielaj Adam – sekretarz, Gierek Dariusz, Piwowar Stanisław, Siwy Rafał, Lubski Jan, Kościelnik Marek,Januszak Andrzej, Pochopień Wojciech.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 • Nycz Czesław, Mieszczak Tadeusz, Wojciuch Henryk.

Nowa Komisja Zakładowa zgodnie zaprezentowanym przez Przewodniczącego ambitnym planem działania Organizacji Związkowej przedstawionym na Walnym Zebraniu Delegatów zaczęła swą kadencję od mocnego uderzenia.

W lutym 2006r zmieniona została siedziba Związku, która ma odtąd miejsce w biurowcu spółki przy ul. A. Mickiewicza 2, rzeczywiście w profesjonalnym, dobrze wyposażonym pomieszczeniu biurowym, z niekrępującym dostępem dla wszystkich zainteresowanych.

W marcu 2006r zostaje wydany pierwszy numer biuletynu związkowego „Energetyk”, który staje się wreszcie sprawnym kanałem informacyjnym dla wszystkich pracowników spółki sprawach dziejących się na jej zakładach jak również o działaniach i stanowisku Organizacji Związkowej.

W maju 2006r zostaje uruchomiona strona internetowa, która przynosi dodatkowe obszerniejsze niż biuletyn informacje oraz zapewnia kontakt i wymianę poglądów pomiędzy pracownikami NSE.

Równolegle prowadzona jest działalność propagandowa, zarówno poprzez intensywne prace, dwa razy w ciągu miesiąca Komisji Zakładowej jak i poprzez objazd zakładów przez jej przedstawicieli i spotkania z pracownikami.

Wszystko to przekłada się na lepszy wizerunek organizacji i skutkuje przypływem nowych członków Związku.

Na dzień 03.04.2007 r stan członków Zakładowej Organizacji Związkowej to 177 pracowników, przy czym trzeba zauważyć, że odnieść to należy do stanu zatrudnienia w firmie na poziomie 225 osób, podczas gdy ostatnie maksimum 156 członków związku na początku 2002 roku odnosi się do 350 pracowników.

Przed obecną Komisją Zakładową wiele poważnych spraw w tym przede wszystkim:

 • prywatyzacja NSE,
 • restrukturyzacja Zakładu Remontowo-Inwestycyjnego Z-7,
 • renegocjacja Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 • zmiana sposobu zarządzania spółką poprzez udział w tym procesie czynnika pracowniczego.