Powrót na nową stronę...


   Menu

 • styczeń-marzec 2016
 • listopad-grudzień 2015
 • wrzesień-październik 2015
 • sierpień 2015
 • lipiec 2015
 • czerwiec 2015
 • marzec-maj 2015
 • styczeń-luty 2015
 • listopad-grudzień 2014
 • październik 2014
 • lipiec-wrzesień 2014
 • maj-czerwiec 2014
 • kwiecień 2014
 • luty-marzec 2014
 • styczeń 2014
 • listopad-grudzień 2013
 • październik 2013
 • wrzesień 2013
 • lipiec-sierpień 2013
 • maj-czerwiec 2013
 • kwiecień 2013
 • marzec 2013
 • luty 2013
 • styczeń 2013
 • grudzień 2012
 • wrzesień-listopad 2012
 • lipiec-sierpień 2012
 • maj-czerwiec 2012
 • kwiecień 2012
 • marzec 2012
 • luty 2012
 • styczeń 2012
 • grudzień 2011
 • październik-listopad 2011
 • wrzesień 2011
 • lipiec-sierpień 2011
 • czerwiec 2011
 • maj 2011
 • kwiecień 2011
 • marzec 2011
 • luty 2011
 • styczeń 2011
 • grudzień 2010
 • listopad 2010
 • październik 2010
 • wrzesień 2010
 • sierpień 2010
 • lipiec 2010
 • czerwiec 2010
 • maj 2010
 • kwiecień 2010
 • marzec 2010
 • luty 2010
 • styczeń 2010
 • grudzień 2009
 • listopad 2009
 • październik 2009
 • sierpień-wrzesień 2009
 • lipiec 2009
 • czerwiec 2009
 • maj 2009
 • kwiecień 2009
 • styczeń-marzec 2009
 • wrzesień-grudzień 2008
 • sierpień 2008
 • lipiec 2008
 • czerwiec 2008
 • maj 2008
 • kwiecień 2008
 • marzec 2008
 • luty 2008
 • styczeń 2008
 • grudzień 2007
 • listopad 2007
 • październik 2007
 • wrzesień 2007
 • czerwiec 2007
 • maj 2007
 • kwiecień 2007
 • marzec 2007
 • luty 2007
 • styczeń 2007
 • grudzień 2006
 • listopad 2006
 • październik 2006
 • wrzesień 2006
 • sierpień 2006
 • lipiec 2006
 • czerwiec 2006
 • maj 2006
 • kwiecień 2006
 • marzec 2006
 • luty 2006
 • styczeń 2006
     Sonda

  Czy uważasz, że wynagrodzenia w naszej firmie są sprawiedliwe?

 • Tak, każdemu wedle jego pracy
 • zagosuj
 • Różnie, zdarzają się i wypaczenia
 • zagosuj
 • Nie, wszystko opiera się na układach
 • zagosuj

  Zobacz wyniki  czna ilo odwiedzin: 213267
  Aktualności -> styczeń-marzec 2009

  Styczeń-marzec 2009


  1. Najważniejszą sprawą było podpisanie porozumienia w sprawie wysokości indeksacji tj. wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku 2009. Sprawa ta była dość długo negocjowana, co wynikało zarówno z późnego ogłoszenie wskaźnika przez rząd (w mediach najczęściej pojawiały „plotki” o zerowym lub 3% zakładanym wzroście) jak również później z trudnych i nerwowych negocjacji strony społecznej z Zarządem. Przypomnieć bowiem trzeba, że wskaźnik oznacza maksymalny wzrost średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie, a w wypowiedziach publicznych Ministra Skarbu Państwa oraz wytycznych wysyłanych do spółek Skarbu Państwa pojawiały się ostrzeżenia, że Zarządy, które uznają 8% mogą się spodziewać nawet odwołania przez właściciela. Tym trudniejsze i nerwowe zatem były negocjacje strony społecznej z pracodawcą. Ostatecznie jednak udało nam się „wyrwać” pełne 8%. Przyznać jednak musimy, że w tej cukiernicy znalazły się też kamyki. Otóż po dokładnym przeliczeniu wszystkich składników tworzących budżet wynagrodzeń w NSE na rok 2009 tj. wynagrodzeń zasadniczych, różnego rodzaju pochodnych od nich, jubileuszy, a także premii dla Zarządu (którego członkowie są przecież pracownikami, a zatem zapisy ich umów o pracę wiążą się z budżetem płacowym) okazało się, że pieniędzy do podziału pomiędzy pracowników jest znacząco mniej niż w roku 2008. Ostatecznie po wnikliwym długim zastanowieniu, omówieniu wielu wariantów i w drodze negocjacji (protokół końcowy powinien był zawieszony przez Zarząd na zakładach) ustalono, że wykonanie wskaźnika odbędzie się poprzez podniesienie każdego wynagrodzenia o 100 zł brutto oraz 21 przeszeregowań (od 01.03). Osoby, do przeszeregowania zostaną wytypowane podobnie jak w roku poprzednim w drodze konsultacji kierownika zakładu z przedstawicielami strony społecznej. Nie ma idealnych rozwiązań, ale jest to daleko lepsze niż samowładztwo i sympatie osobiste.


  2. W powyższym porozumieniu jednocześnie ustalono, iż od miesiąca kwietnia umowy o pracę pracowników na stanowiskach robotniczych dotychczas oparte na systemie dniówkowym zostają zamienione na umowy o pracę na etacie. Nareszcie. „Solidarność” co najmniej od 3 lat mówi, że należało tak zrobić, gdyż wprowadza to zarówno czytelniejszy układ wynagradzania dla pracownika, jest także łatwiejsze w rozliczeniach płacowych, a jednocześnie dostosowuje nasz system do generalnie obowiązującego w gospodarce. Pracownicy NSE od dawna wyrażali zarówno w spotkaniach osobistych jak i na Komisji Zakładowej potrzebę takiej zmiany. Ustanowieniu etatów towarzyszyć będzie włączenie znacznej części dotychczasowej premii w stawki. Od kwietnia średnia premia uznaniowa będzie wynosić dla stanowisk robotniczych 4,5%, dozoru i administracji zakładów 6%, administracji Biura Zarządu 10%. Maksymalny pułap premii dla każdej z tych grup zatrudnienia wyniesie dwukrotność tej wielkości. Zmiany te należy jednoznacznie określić jako sukces strony społecznej systematycznie pracującej nad poprawieniem ZUZP zmierzającej do zminimalizowania ryzyka „robienia wyniku firmy kosztem pracowników przez nowego właściciela w przyszłości. Jednocześnie KZ przyznać musi, że zostały te zmiany dokonane w sposób dość szybki (aczkolwiek będąc przekonanymi o ich potrzebie nie przewidywaliśmy tu instytucji referendum). Pośpiech ten wynika zarówno z czekającej nas za rok prywatyzacji, ale także z konkursu na Zarząd NSE, który odbędzie się już w czerwcu 2009. Spraw jest zatem mnóstwo do załatwienia, a czasu coraz mniej. Żeby jednak uniknąć niepotrzebnych zawirowań oraz przekonać pracowników, że przeliczenie dawnych dniówek na obecne etaty zostało dokonane prawidłowo, na zakładach pod koniec marca pojawią się stosowne tabele wraz z komentarzem, a jednocześnie kierownik każdego zakładu w porozumieniu z pracownikami wydeleguje dwóch ludzi na specjalne spotkanie. Odbędzie się ono na początku kwietnia w siedzibie NSE i kierownik działu płac p. Teresa Olma przedstawi zebranym jak zostało dokonane to wyliczenie, oraz przeliczy dawne „kwitki” na nowe (prosimy zatem o ich zabranie jeśli będziecie mieli ochotę dokonać takiego przeliczenia).


  3. Od końca zeszłego roku trwają intensywne praca nad modernizacją istniejącego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), celem jego unowocześnienia przed zbliżającą się prywatyzacją. Istniejący ZUZP jest przestarzały, ma o wiele za dużo stron, wiele martwych albo nie całkiem jasnych dla pracowników zapisów. Przerobieniu ulec powinny również tabele, niektórych stanowisk jest po prostu za dużo (kierowników zresztą też…). W przedmiocie prac modernizacyjnych najważniejszym sukcesem jest podpisanie porozumienia o zmianie terminu wypowiedzenia ZUZP z 3 miesięcznego na 36 miesięczny. Dotychczasowy okres kwartalny był „śmiechu warty”, a wszelkie prace nad Układem byłyby stratą czasu, w realnej perspektywie, że nowy właściciel ZUZP wypowie następnego dnia po zakupie NSE. Teraz jednak przez 3 lata będą go obowiązywały prawa i przywileje pracownicze w nim zawarte. Kolejną ważną kwestią jest likwidacja 14tki oraz „Energetyka” poprzez ich wliczenie w comiesięczne wynagrodzenie, gdyż tego rodzaju „dodatkowe” pensje w zasadzie nie występują w przedsiębiorstwach prywatnych i można się tutaj również spodziewać zakusów nowego właściciela (a jak się ma dobrych prawników to się podstawy znajdzie). Aby tego uniknąć należy zlikwidować to ryzyko. Sprawa owego przeliczenia dwóch pensji i „wbicia” ich w etat jest jednak na tyle ważna i wywołuje różne komentarze wśród pracowników NSE, że Komisja Zakładowa nie chcąc wysłuchiwać jak dawniej, że „węgiel zabrano” planuje przeprowadzić na początku kwietnia referendum na zakładach, w którym wszyscy wypowiedzą się czy są za taką zmianą.


  4. Bony żywieniowe. W wyniku trudnych negocjacji zawarto porozumienie o utrzymaniu w roku 2009 bonów żywieniowych w wysokości z roku 2008 tj. 15 zł brutto za dniówkę przepracowaną. W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz „w przededniu” prywatyzacji, a przede wszystkim konkursu na Zarząd NSE strona społeczna postanowiła negocjacje w tej sprawie uczynić elementem przetargowym dla zmian w ZUZP (36 miesięczny termin wypowiedzenia, wbicie premii w stawki, etaty itp) i uznała, że dla uzyskania korzystnych zmian prawnych dla pracowników warto zgodzić się na stawkę 15 zł za bon. Na końcu wypada tylko przypomnieć, że „młyny NSE mielą powoli” i nie dziwi nas, że bony w roku 2009 dopiero w drugiej połowie marca trafiły do pracowników za miesiąc styczeń…


  5 Przejęcie Spółki z.o.o. „Ekoterm” z Bierunia. Związek Zawodowy „Solidarność” od co najmniej trzech lat wskazywał na konieczność odzyskania kontroli nad majątkiem naszego przedsiębiorstwa tj. ciepłownią i sieciami w Bieruniu (źródło KWK „Piast”). Jak wiemy prezes Bolek nie wyrażał w tym temacie wielkiej inicjatywy – zresztą, aby nie być pozwanym do sądu nie powiemy nic więcej ponadto, że sposób „przekazania” tj. wieloletnia umowa dzierżawy majątku ciepłowniczego, została przez nas zgłoszona do prokuratury jako podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę NSE. Niestety po dwóch latach postępowanie zostało umorzone – nie dopatrzono się tu niczego niestosownego…Ciekawe tylko, że tyle lat trwał ten dziwny stan. Nie roztrząsając przeszłości z zadowoleniem przyjęliśmy, że obecny Zarząd – po bezskutecznym wezwaniu Spółki „Ekoterm” do rozwiązania umowy – oddał wreszcie sprawę do sądu. Po toczącym się około roku postępowaniu sądowym, w którym wyraźniej zarysowała się przewaga argumentów NSE, Spółka „Ekoterm” wystąpiła o zawarcie ugody. Nie jesteśmy tym krokiem zdziwieni, ale nieco rozczarowani postępowaniem naszego Zarządu, który na takie negocjacje przystał – gdyż, z tego co wiemy na dzień dzisiejszy NSE będzie musiała „pomóc” w utrzymaniu się na powierzchni Spółce „Ekoterm” poprzez zawarcie z nią wieloletniej umowy na obsługę (remonty i usuwanie awarii) sieci ciepłowniczej źródła „Piast”. Zdaniem strony społecznej lepsza byłaby jeszcze nawet roczna walka ale o kontrolę całego majątku, niż brać szybko ale drogo. Obecnie trwają szczegółowe negocjacje, które mają określić jaką liczbę pracowników ze Spółki „Ekoterm” pracujących na ciepłowni przejmiemy. Celem jednak uzupełniania stanu osobowego niezbędnego do prawidłowej pracy tego źródła według naszych informacji zostanie na nie przesuniętych kilku pracowników z innych zakładów (być może z Z-7). Umowy ze Spółką „Ekoterm” powinny wejść w życie od 01.05.2009r.


  6. Komisja Zakładowa będąc odpowiedzialnym kierownictwem strony społecznej zawsze zgadzała się z Zarządem mówiąc, że „wynik NSE leży za oknem”, czyli w decydującej mierze zależy od warunków pogodowych. I właśnie taką dewizą się kierując dziś mamy wiedzę i przekonanie, że wobec obecnego wyjątkowo długiego okresu zimowego nasze przedsiębiorstwo stać na wypłacenie premii świątecznej dla pracowników. Zwiększona o 3 mln. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego sprzedaż nie wzięła się „znikąd” – to pracownicy NSE wypracowali ten wynik, dlatego strona społeczna wystąpiła o wypłacenie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej w wysokości 1000 zł brutto dla każdego pracownika. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty oraz realnie mniejszą indeksację w roku 2009 niż 2008 będziemy bardzo rozczarowani jeśli Zarząd naszego przedsiębiorstwa uzna jednak, że „pieniądze robią się same”…


   


  A TU PROSZĘ, COŚ DOŚĆ ISTOTNEGO I POZYTYWNEGO DLA NASZEJ FIRMY...w wymiarze globalnym... (proszę kliknąć na link).


  Created by Damian Pytel, Designed by Szymon Kalle